תקנון הספרייה

כללי התנהגות בספרייה

*   נא לשמור על השקט!
*   אין להכניס תיקים לספרייה. לרשותכם ארונות לאחסון התיקים בכניסה לספרייה (מפתח לארון ניתן לקבל אצל הספרניות תמורת הפקדת תעודה מזהה).
*   חל איסור להכניס תינוקות לספרייה.
*   יש לשמור על הסדר והניקיון.
*   מזון ומשקה אסורים בספרייה.
*   אין להשתמש בטלפונים ניידים בשטח הספרייה.
*   העישון אסור.
*   אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רישום אצל הספרניות.
*   הקורא אחראי לשלמותו ולניקיונו של החומר המושאל לו. במקרה של אבידה או נזק יחויב הקורא לרכישת הספר או בתשלום.
*   בגמר השימוש בספרייה יש להחזיר את הספרים לעגלות האיסוף (אין להחזירם למדף).
*   הספרנים רשאים להוציא מן הספרייה סטודנט שאינו נוהג על-פי הכללים.

נוהל שירותי השאלה בספרייה הזכאים לשאול ספרים
*   תלמידי המכללה, מוריה ועובדיה.
*   קוראים שאינם עונים על הקריטריונים הנ"ל יוכלו לקבל את שירותי הספרייה בתשלום.

תעודת קורא
*    לשם פתיחת כרטיס קורא בספרייה יש להצטייד באישור לספרייה מהנהלת חשבונות (למעט סטודנטים בלימודי המשך), לחתום על תקנון הספרייה ולהצטלם במקום (תמונתכם תועבר ישירות לכרטיס הספרייה).
*    קורא המעוניין לשאול ספרים על שם קורא אחר יוכל לעשות זאת רק עם הצגת תעודה מזהה של הקורא על שמו הוא שואל.

פריטים הניתנים להשאלה
*    ניתן לשאול את רוב הפריטים הספריים בספרייה.
*    ספרי יעץ, כתבי עת וחומר אור-קולי אינם ניתנים להשאלה.

מספר הספרים הניתנים להשאלה
*    תלמידי המכללה ועובדיה – זכאים לשאול עד 5 ספרים בו-זמנית.
*    מרצים – זכאים לשאול עד 20 ספרים בו-זמנית.
*    קוראים אחרים – זכאים לשאול עד 3 ספרים בו-זמנית.

זמן השאלת הספרים
*    למרצים ולעובדים – עד סוף יוני כל שנה.
*    לתלמידים ולקוראים אחרים – הספרים
ניתנים להשאלה לפרקי זמן שונים בהתאם לסוג הפריט.
*    כתבי עת, ספרי יעץ, ספרים שמורים וחומר אור קולי לא ניתן להשאלה.
*    ספרים שמורים מושאלים ללילה או לסוף שבוע ויש להשיבם עד 10:00 בבוקר.

הארכת זמן השאלת הספר
*   בתום תקופת ההשאלה ניתן לבקש הארכה לתקופה נוספת.
*    הארכה ניתן לבצע באופן עצמאי ע"י כניסה לקטלוג הספרייה באינטרנט, ע"י פנייה לדלפק הספרניות, או פנייה טלפונית.
*   מועד ההחזרה הרשום במחשב הוא המחייב!!
*   לא תתבצענה הארכות של ספרים, שזמן החזרתם עבר, או שהוזמנו ע"י קורא אחר.
*   לכן, המגיעים להאריך אצל הספרניות מתבקשים להגיע עם הספרים.
*   בקשות להארכה מתקבלות רק בשעות פעילות הספרייה. לא ניתן להשאיר בקשות להארכה במענה הקולי.
*   ספר שלא ניתן להאריך את זמן השאלתו ולא יוחזר בזמן, יחויב בקנס.
*   קורא החייב קנסות או ספרים לא יוכל להאריך זמן השאלת ספרים אחרים שברשותו עד להסדרת החוב.

קנסות
*   על המאחרים בהחזרת ספרים יוטלו קנסות עבור כל ספר ועבור כל יום איחור (כולל ימים שהספרייה סגורה).
*   גובה הקנס משתנה בהתאם לסוג הספר (קורא המאחר בהחזרת ספר מוזמן או שמור יחויב בקנס גבוה יותר).
*   תעריפי הקנסות מתפרסמים על לוח המודעות וניתנים לשינוי מעת לעת.
*   קוראים החייבים ספרים ו/או קנסות לא יוכלו לקבל שרותי השאלה שירותי משרד, כרטיס נבחן ותעודת סיום תואר עד להסדרת חובם.

הזמנת ספרים
*    הזמנה ניתן לבצע רק על ספרים שנמצאים בהשאלה (ולא על כאלה שעל המדף).
*    אם הספר בו הנכם מעוניינים מושאל, תוכלו להזמינו באופן עצמאי ע"י כניסה לקטלוג הספרייה באינטרנט, או באמצעות פניה לספרנית.
*   כשיוחזר הספר הוא ישמר עבורכם למשך שבוע בלבד אצל הספרניות.
*   הספרייה אינה מודיעה על הגעת ספר מוזמן. על המזמין לעקוב אחר מצב הזמנותיו.